Ondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband Oost Achterhoek, het interne zorgteam (met hierin de expertise van een orthopedagoog), het externe zorgteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Kijkje In De School 1

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van start gegaan. Deze wet heeft als doel om kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs te bieden. Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Aan de hand van ons schoolondersteuningsprofiel maken wij duidelijk welke kennis en expertise wij in huis hebben.  Dit profiel is in 2020 aangepast aan de huidige stand van zaken. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u onder documentatie. Wilt u meer informatie over Passend onderwijs? Dan kunt u dit vinden op www.passendonderwijs.nl

Vrouw (wit)

Expertise in de school

Binnen onze school hebben we verschillende expertises in huis, zo beschikken we over een taal en reken-specialist en hebben we een specialist meer- en hoogbegaafdheid op school. Ook zijn alle leerkrachten geschoold in de Kanjertraining en volgen we trainingen en cursussen over de laatste (wetenschappelijke) inzichten. 

Als school zijn we een smalle ondersteuningsschool. De smalle ondersteuningsschool wil er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan worden gegeven.

Ouders Ondersteuning Voor De Ouder

 Plusgroep

Als school bieden wij passend onderwijs aan leerlingen die een cognitieve uitdaging nodig hebben. Zij worden in de les op een manier aangesproken die past bij hun denkniveau. Tijdens de les krijgen deze leerlingen extra uitdagende vraagstukken. Naast dat de leerlingen in de les te maken hebben met pittige vraagstukken hebben we ook een plusgroep in de school. 1x per week komen deze leerlingen samen onder leiding van de specialist meer- en hoogbegaafdheid om aan hun eigen doelen te werken. Al met al is het niveau voor deze leerlingen een stuk pittiger. Zo houden we rekening met wat het beste is voor deze kinderen. 

 

 

Creëer club 

Niet alle leerlingen leren even makkelijk uit een boek. Sommige leerlingen leren liever door te ervaren en door te doen. Op school hebben we aandacht voor deze leerlingen door ze opdrachten te geven die ze moeten uitvoeren. De creëer club komt deze  1 keer per week samen om aan hun eigen doelen te werken en om op een andere manier te verwerken dan in de klas. Door te kijken naar talenten van kinderen en daar het onderwijs op aan te passen, maken we onderwijs passend!

Ons onderwijs boeit

gogoanime