Passend onderwijs

Ondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband Oost Achterhoek, lokale experts op diverse gebieden het netwerk in de regio. Wij hebben een intern Schoolondersteuningsteam met de expertise van een orthopedagoog en een vast contactpersoon van het Ondersteuningsteam en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Per situatie kan samenwerking gezocht worden met andere externe hulpverlening, adviseurs of jeugdhulppartners. Wij werken daarbij altijd nauw samen met ouders. De school weet welke expertise nodig is en waar het beschikbaar is. In afstemming met ouders zorgen wij samen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Kijkje In De School 1
Homepage (2)

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van start gegaan. Deze wet heeft als doel om kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs te bieden. Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Aan de hand van ons schoolondersteuningsprofiel maken wij duidelijk welke kennis en expertise wij in huis hebben.  Dit profiel is in 2020 aangepast aan de huidige stand van zaken. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u onder documentatie. Wilt u meer informatie over Passend onderwijs? Dan kunt u dit vinden op www.passendonderwijs.nl

Expertise in de school

Binnen onze school hebben we verschillende expertises in huis, zo beschikken we over een taal en reken-specialist en hebben we een specialist meer- en hoogbegaafdheid op school. Ook zijn alle leerkrachten geschoold in de Kanjertraining en volgen we trainingen en cursussen over de laatste (wetenschappelijke) inzichten. 

Als school zijn we een smalle ondersteuningsschool. De smalle ondersteuningsschool wil er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan worden gegeven.

 Plusgroep

Als school bieden wij passend onderwijs aan leerlingen die een cognitieve uitdaging nodig hebben. Zij worden in de les op een manier aangesproken die past bij hun denkniveau. Tijdens de les krijgen deze leerlingen extra uitdagende vraagstukken. Naast dat de leerlingen in de les te maken hebben met pittige vraagstukken hebben we ook een plusgroep in de school. 1x per week komen deze leerlingen samen onder leiding van de specialist meer- en hoogbegaafdheid om aan hun eigen doelen te werken. Al met al is het niveau voor deze leerlingen een stuk pittiger. Zo houden we rekening met wat het beste is voor deze kinderen. 

 

 

Ouders Ondersteuning Voor De Ouder

Creëer club 

Niet alle leerlingen leren even makkelijk uit een boek. Sommige leerlingen leren liever door te ervaren en door te doen. Op school hebben we aandacht voor deze leerlingen door ze opdrachten te geven die ze moeten uitvoeren. De creëer club komt deze  1 keer per week samen om aan hun eigen doelen te werken en om op een andere manier te verwerken dan in de klas. Door te kijken naar talenten van kinderen en daar het onderwijs op aan te passen, maken we onderwijs passend!

Expertise uit de regio betrokken bij de school

Om Passend Onderwijs te realiseren werken wij nauw samen met verschillende experts die kinderen in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen. Vanuit hun expertise kunnen zij op verzoek aansluiten in onze ondersteuningsroute. Zo kunnen zij helpen om uit te zoeken wat een kind al goed kan en wat het kind belemmert bij het leren.  

Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek

Als vaste contactpersoon van het OT is André Pöstgens een betrokken ondersteuner. Hij kent de school en is bij ieder overleg van het Schoolondersteuningsteam (SOT) aanwezig. Als geen ander kent hij de regio m.b.t. diverse ondersteuningsvragen voor kinderen en hun gezin. Laagdrempelig benaderbaar, altijd in voor een praatje en als dat gewenst is zelfs bij ouders thuis aan de koffietafel: André is beschikbaar voor het bieden van hulp. En als zijn begeleiding vraagt om meer hulpverlening is hij link naar de Jeugdconsulent van de gemeente Aalten. 

Via deze link leest u meer over de rol die het ondersteuningsteam kan spelen voor ouders, kinderen en de samenwerking met school.

Interne schoolbegeleiding Stichting Brevoordt

Door samenwerking met verschillende scholen in de regio heeft St.Jozef de beschikking over een eigen interne begeleidingsdienst. Stichting Brevoordt is de naam van deze begeleidingsdienst. Omdat zij in dienst zijn van de school, maken zij vast onderdeel uit van ons team. Zo weten wij ons als school altijd ondersteund bij vragen rondom de passende begeleiding van leerlingen en is voor ouders altijd de juiste expertise aanwezig bij gesprekken. 

Wij krijgen ondersteuning voor:

  • Kennis en kunde rondom Passende begeleiding Hoog- en meerbegaafdheid: Karin Elburg en Marloes Dekkers
  • Orthopedagogie: Boukje Kempers-de Vos
  • Begeleiding ib'er en vertaling adviezen naar de groepsleerkracht: Cindy Frenken  

Meer informatie over Stichting Brevoordt leest u hier.

IMG 4486Def2 150X150
IMG 4491Def E1558356383453 150X150
Download 2 E1558356206700 150X150
Cindy 150X150

Kinderoefentherapeut Jeroen aan het woord

Kinderoefentherapie Oost-Gelre begeleidt kinderen bij de motorische ontwikkeling. Een kinderoefentherapeut biedt hulp bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten, houdingen en bewegingen van uw kind.

Denkt u als ouder(s) wel eens; Wat struikelt zij toch vaak!! Hij moet toch kunnen fietsen? Waarom krijgen zij het zwemmen niet voor elkaar? Heeft hij echt moeite met schrijven? Eet niet met je handen, je hebt toch bestek!! Aankleden kun je zelf, daar hoort ook het veterstrikken bij! Zij vindt het gymmen echt niet leuk, maar waarom? Dit zijn enkele voorbeelden die ik in de praktijk vaak tegenkom. 

Soms weten kinderen niet hoe, of krijgen zij het motorisch niet voor elkaar om tot succes te komen. Deze motorische problemen geven een negatieve invloed op het functioneren van uw kind.

Binnen de ondersteuningsroute van de school biedt Jeroen vanuit zijn expertise ondersteuning bij hulpvragen rond motoriek.

De kinderen die in zijn praktijk krijgen daar oefentherapie. De ervaring is dat kinderen die dat hebben gevolgd zich spelenderwijs en met veel plezier nieuwe motorische vaardigheden eigen gemaakt. Het doet mij goed om de positieve reacties vanuit de ouders en het lerarenteam terug te horen en dat zij ook deze veranderingen bij het kind duidelijk terug zien.

Meer weten over kinderoefentherapie van uw kind en hoe aan te melden? Vraag de leerkracht van uw kind, de intern begeleiders of kijk op mijn website.

Jeroen Ikink

Logopedische diensten

Wij werken regelmatig samen met Bernice Ouwerling van De Praatmaatgroep. De expertise van de logopedist is beschikbaar als aanvulling op de ondersteuningsroute van de school bij hulpvragen rond taal- en mondmotoriek. 

Mijn naam is Bernice Ouwerling, logopedist van de Praatmaat Groep. Mijn werkzaamheden voor De Praatmaatgroep bestaan uit zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak- en taal. Maar ook onderzoek en begeleid ik kinderen met lees- en spellingsproblematiek.

Voor vragen en/ of advies kunt u geheel vrijblijvend contact met mij opnemen. 

Bernice Ouwerling
bernice@depraatmaatgroep.nl

Cesardtc RK071
Andre Small
Logopediste

Ons onderwijs boeit